İstanbul Hava Durumu
Anket
4. Sayısını yayınladığımız Ata 2 Yaşam Bültenimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 5,9405   5,9512
EURO 6,5371   6,5489
       
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 128
Dün: 162
Toplam: 153797
ATA-2 Hukuk Müşavirliğinin Çalışmaları, Takip Edilen Davalar
 

ATA-2 Hukuk Müşavirliğinin Çalışmaları, Takip Edilen Davalar

Av. Şule Yılmaz, Av. Taner Güngör

Değerli Ortaklarımız,

S.S.Ata‐2 Konut Yapı Kooperatifi Hukuk Müşavirliği olarak çalışmalarımız kapsamında kooperatifimizin hukuki sorunları ile ilgili görüş̧ ve çözüm önerileri üretilmekte, kooperatifimize karsı açılan ve kooperafimizce açılan dava tüm süreçleri takip edilmekte, üyeler, çalışanlar, çevre ve komsularla ilgili tüm çekişmelerde danışmanlık hizmetleri verilmekte, borcunu ödemeyen üyelere karsı kooperatif alacaklarının tahsiline dönük ihtarnameler düzenlenmekte ve uyarılara rağmen sonuç alınamayan ortaklara karsı alacak tahsil süreçleri takip edilmektedir.

Bunlara ilaveten hukuk müşavirliğimizin en yoğun çalışma başlığı 2/B kapsamında gösterilmiş ve gösterilmeye devam etmektedir. Bilindiği üzere sorunumuzun kökeni bir hayli eskiye dayanmaktadır. Kooperatifimiz 88, 99, 100, 101, 102 ve 103 numaralı parsellerden oluşmakta olup, Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 1988/1094 Esas sayılı dosyanın 16.02.1999 tarih 1999/52 sayılı kararı ile Mahkeme 88, 99, 100, 101, sayılı parsellere ilişkin Hazinenin tapu iptal ve tescil talebinin reddine, 102, 103 numaralı parseller yönünden davanın kabulü ile söz konusu parsellerin kooperatif adına olan tapularının iptali ve hazine adına tesciline karar verilerek Kooperatifimizin 2/ B süreci başlatılmıştır.

Kooperatifimizi yakından ilgilendiren 2/B yasası 2012 yılında çıkmış ve tarafımızca 102 ve 103 parselin kooperatifimize bedelsiz iadesi ile ilgili başvurular yapılmıştır. Ancak komsu kooperatiflere Defterdarlık tarafından gönderilen bedelsiz iadenin reddi yazılarını müteakip Ankara merkezli olmak üzere yoğun bir çalışma başlatılmış ve nihayet 1999 yılında Mahkeme kararı ile kilitlenen 2/ B arazi sorunumuz Şubat 2015 tarihinde 102 parselin Bakanlığın oluru ile tarafımıza bedelsiz iadesi sonuçlanmış ve dosyamız bölgeye ilişkin tüm başvuru dosyalarından önce ve iade oluru ile İstanbul Defterdarlığı'na gönderilmiştir.

Ancak iade işlemleri aşamasında 102 parselin kamuya terk edilecek alanında işgalci sıfatına sahip olan gecekonducu sakinleri tarafından İstanbul Defterdarlığına karsı açılan ve söz konusu alanın kendilerine sası başvurusunun reddinin iptali davaları kapsamında verilen yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle iade işlemleri durdurulmuş ve kooperatifimiz hiç de taraf olmadığı ve adil olmayan hukuki bir sürecin içerisinde bırakılmıştır.

Bu konuda gerek mahkemeler gerekse de Defterdarlık nezdinde yapılan tetkiklerde toplam 41 dava açıldığı tespit edilmiş̧, bu dava dosyalarına kooperatifimizce müdahil olunarak davaların reddi talep edilmiş, davaların büyük çoğunluğun da talebimiz doğrultusunda davacıların davaları mahkemelerce reddedilmiş küçük bir oranda davada talepler kabul edilerek hukuka aykırı olarak nitelediğimiz kararlar oluşturulmuş, bu kararlar da temyiz edilerek dava konusu kararların bozulması talebimiz ile Danıştay’a taşınmıştır.

Bu dava dosyaları ile ilgili yoğun çalışmalarımız gerek İdare Mahkemeleri, gerek İstanbul Deftedarrlığı gerek Milli Emlak Genel Müdürlüğü gerekse de Danıştay nezdinde devam etmektedir.

Bu temel gündemimiz yanında talep ve sonuçları itibarıyla özellik arz eden bir kısım hukuki süreçlerimiz ise söyle şekillenmektedir;

Kooperatifimize aidiyet kesin hüküm ile sabit olan 88 parselin ifrazı sonucu oluşan 19 parsele ilaveten 99, 100, 10, sair parsellerle ilgili olarak Hazine tarafından 25 adet tapu iptal ve tescili davası açılmış ve yapılan Yargılama neticesinde Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemelerince Hazinenin tapu iptal ve tescil talebi ret edilmiş ve kararlar Yargıtay’ın onayından geçerek kesinleşmiştir. Bu kararlar sayesinde Kooperatifimizin ferdileşmesi ve ortakların tapularına ulaşabilmesi önünde oluşabilecek ciddi bir sorun ortadan kaldırılmıştır.

Hukuk müşavirliğimizce site içinden geçen yolların aydınlatma bedellerinin kamuya ait olduğu iddiası ile TEDAŞ’a karşı ödemiş̧ olduğumuz elektrik bedellerinin iadesi ile ilgili açmış olduğumuz yıllara sâri 5 alacak davası ile fatura tahakkukun önüne geçilmesine dair davamız kooperatifin kazanımı ile sonuçlanmış ve bu konuda kesin hükümler oluşarak ilgili kurum tarafından kooperatife fatura tahakkukunun önüne geçilmiştir.

Alt yapı tesislerimizin devri ile ilgili olarak İSKİ’ye karşı açmış̧ olduğumuz davalar mahkemelerce kabul edilerek karar oluşturulmuş olup davalı idarece temyiz edilmesi beklenmektedir.

Kooperatifin eski çalışanı Bahattin Kaynak isimli kişi kooperatifin inşası sürecinde geçirdiği iş kazası nedeniyle malul kalmış̧, kooperatifimize karşı maddi manevi tazminat istemli olarak açılan davada mahkemece verilen karar ile kooperatifimiz hakkında 813,000 TL aleyhine icra takibi başlatılmış̧ tarafımızca dosya temyiz edilmiş, Yargıtay’ca taleplerimiz kabul görülerek karar bozulmuş yeniden yapılan yargılama çerçevesinde davanın reddine karar verilmiş ve bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

Kooperatifin ayrılan güvenlik görevlileri tarafından kooperatife karşı işçilik alacakları ile ilgili olarak 13 ayrı dava açılmış̧ olup halen yargılamalar devam etmektedir.

Yine Kooperatifimizde bulunan iki konu a meydana gelen hırsızlık ile ilgili olarak zararın kooperatifçe tazmin edilmesine yönelik davalar açılmış bir dava lehimize sonuçlanmış, mahkemece davacı talepleri ret edilmiş̧ ve dosya Yargıtay aşamasında bulunmaktadır.

Kooperatifimiz üyesi iken aidat ödemelerini yapmamış̧ olması sebebiyle ortaklıktan ihraç edilen 2 kişiyle ilgili hukuki uyuşmazlıklar devam etmekte olup bu davaların bu kişilerin lehine sonuçlanması halinde kooperatifimizce bu kişilerle ilgili olarak konut tahsisi veya tazminat ödeme gibi yükümlülükler söz konusu olabilecektir. Her iki dava da yaklaşık 10 yıldır devam etmekte olup önümüzdeki günlerde yargı organlarının nihai karar vermesini beklemekteyiz.

Kooperatifimizin ferdileşme, ruhsat aşamalarında oluşabilecek yasal engelleri önlemek amacıyla halihazırda 13 adet imara ve kullanım amacına aykırılığın giderilmesine yönelik davalar ile aynı ortağımızdan açılan ve 30.10.2016 tarihli son genel kurul toplantısını da içeren 2 adet genel kurul iptali davası ve Kooperatif 102 parsel iade süreci ile ilgili olarak İstanbul Defterdarlığına ve okul alanına ilişkin olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı açtığımız davalarda Hukuk Müşavirliğimizin takibinde devam etmektedir.

Kooperatifimizin 30.10.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun talimatı ile genel kurul sonuçları, plan‐proje ruhsat sözleşmesi ve kooperatif alacakları ve bakanlık müfettiş incelemesine yönelik çalışmalarımız ayrıca devam etmektedir.

Hukuk müşavirliğimizin bünyesinde hâlihazırda 2 avukat ve takip memuru faaliyet göstermekte olup kooperatifimiz hukukçu üyelerinin katılımı ile oluşturulan hukuk komisyonu ile karşılıklı istişare ve bilgilendirme toplantılarımız da aktif bir şekilde devam etmektedir. Hukuk müşavirliği olarak önceliğimiz kooperatifimizin 102 parsel sayılı tapusunun iade alınmasıdır. Gerek kooperatifimiz olağan kurulları gerekse de komisyon bilgilendirme ve istişare faaliyetlerimiz de bu başlıkta yoğunlaşmaktadır.

Kooperatifimiz yasal mevzuatlar çerçevesinde kurulmuş̧ ve faaliyet yürüten bir hukuk tüzel kişisidir. Pratikte ise bünyesinde binlerce ortağı ve yüzlerce dönüm araziyi barındıran devasa bir organizmadır. Bu denli büyük bir yapının, hukuk kişisinin kapsamlı yasal süreçlerin muhatabı olması tabiidir. Ancak nihai hedefimiz kooperatif tüzel kişiliğinin tasfiye edilmesi, bu anlamda hukuki kişiliğinin sona erdirilerek ortaklarımızın bireysel tapularına kavuşmasının sağlanmasıdır.

Bu amacı gerçekleştirmek adına müşavirliğimiz mevcut hukuki ihtilafların çözümü adına etkin müdahalelerde bulunmak, tasfiyenin önündeki güncel sorunların izalesini sağlamak ve olası sorunlara karsı önleyici yasal tedbirler almak kararlılık ve gayreti ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm ortaklarımıza hukuki sorunlarımızdan arınmış, aydınlık bir yeni sene ve günler dileğimizle. Av. Şule Yılmaz, Av. Taner Güngör        Okunma Sayısı: 2466


Yazdır

 

Yazarın Diğer YazılarıAidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Sevcan can
İmar barışı ödemelerini 5.6.2019 tarihine kadar yapılması istendi. Ancak kooperatif 3 -10 tarihleri arasında tatile girdiğinden ödememi kredi kartı ile yapacaktım. Ancak kooperatifinizin tatile gireceğini tatile girildiği zaman öğrenmiş bulunmaktayım. Ödeme için online işlem yapamadım.Sisteme giriş yapamıyorum. Ödeme tarihinin 5.6 olması ve tatile girmesi nedeniyle ödeme tarihinin yeniden belirlenmesini rica ederim

İzzettin GÜLLEBAĞATUR
Ata 2 sitesinde oturup oğlumun verdiği bilgilere göre Maviçam Caddesinde olan basketbol sahasındaki potaların standart olmayıp üstüne de potların sarsıldığını ve bu sebeple topların girmediğini belirtirim lütfen bunu dikkate alınız teşekkürler

MEHMET ÜNVER
TEŞEKKÜR EDERİZ- YILBAŞI IŞIKLARI Bu sene sitemiz girişlerindeki yılbaşı ışıklandırmaları çok güzel olmuş. Site yöneticilerimize teşekkür ederim.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler