İstanbul Hava Durumu
Anket
4. Sayısını yayınladığımız Ata 2 Yaşam Bültenimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Etkinlik Takvimi
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 4,7151   4,7236
EURO 5,4667   5,4765
       
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 95
Dün: 97
Toplam: 58307
2015 YILI GENEL KURULUMUZU 30 EKİM 2016 TARİHİNDE YAPTIK!
 
 

GENEL KURUL SONUÇ YAZISI

Sayın Ortaklarımız
S.S. Ata 2 Konut Yapı Kooperatifi’nin yarım kalmış 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 30.10.2016 tarihinde Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No.152/2 SOPHIA Salonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri gözetiminde toplandı. Toplantıda 718 ortağın asaleten, 573 ortağın temsilen olmak üzere toplam 1291 ortağın katılımı ile saat 11.30’da Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ÖNCÜ’nün açılış konuşmasının ardından Zahir YAKIŞIR Başkanlığında Divan heyetinin oy çokluğu ile seçilmesiyle kaldığı yerden gündemlerin görüşülmesine geçildi. 
                                                                                                                                                                                      Sayın Ortaklarımız

S.S. Ata 2 Konut Yapı Kooperatifi’nin yarım kalmış 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 30.10.2016 tarihinde Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No.152/2 SOPHIA Salonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri gözetiminde toplandı. 

Genel Kurulumuz çok önemli konuları tartışmak üzere ve dört grubun aday olduğu bir seçim gündemi ile toplanmasına rağmen siz üyelerimizin göstermiş olduğu olağanüstü sabır ve uygar tavırları ile sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerek eski yönetimin göstermiş olduğu yapıcı tutum, gerekse de yönetime aday grupların soğukkanlı, çözüm odaklı yaklaşımları ile seçimli genel kurulumuz bir demokrasi şölenine tanıklık etmiştir. Katkısı bulunan herkese, her kime oy vermiş olursa olsun şükranlarımızı sunarız.

Ata-2’nin yeni yönetimi olarak sizlerin desteklerine ve denetimine ihtiyacımız bulunmaktadır. Ancak bu şekilde nihai amacımız olan bireysel tapularımıza kavuşacağımıza inanıyoruz.

Genel Kurul Sonuç Bilgilendirmesi

Toplantıda 718 ortağın asaleten, 573 ortağın temsilen olmak üzere toplam 1291 ortağın katılımı ile saat 11.30’da Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ÖNCÜ’nün açılış konuşmasının ardından Zahir YAKIŞIR Başkanlığında Divan heyetinin oy çokluğu ile seçilmesiyle kaldığı yerden gündemlerin görüşülmesine geçildi. 

Gündemin 5. Mad. Faaliyet raporu ve Bilançonun görüşmeye açılması ve ayrı ayrı oylanması,

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir Gider Hesapları ayrı ayrı oya sunuldu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 381 kabul, 495 red oy ile, oy çokluğuyla reddedildi.

Denetim Kurulu Raporu 278 kabul oyuna karşılık çoğunluk oyları ile reddedildi

Bilanço ve gelir gider cetveli 10 kabul oyuna karşılık çoğunluk oyları ile reddedildi.

Gündemin 6. Mad. Yönetim Kurulu 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu 222 kabul oyuna karşılık, 669 red oyu ile ibra edilmedi. Yönetim Kurulu bu karara şerh koydu. Denetim Kurulu 128 kabul oyuna karşılık 615 red oyu ile ibra edilmedi. Denetim Kurulu bu karara şerh koydu.

Gündemin 7. Mad. Konutların sigorta ettirilmesi konusunda DASK’ın üyeler (tapulu bölgede olanlar) tarafından yapılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 8.  Mad.

Arsa/tapu/kadastro/ruhsat/iskan-ferdileşme ve bağlı konuların görüşülmesi, karar alınması maddesi görüşmeye açıldı. 

Söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın SOYSEVİNÇ konu hakkında genel kurula detaylı bilgi verdi. Yönetimce sunulan bu gündem maddesiyle ilgili divana yönetim tarafından, önerge sunuldu. Bu önerge tartışmaya açıldı. Önerge ile ilgili Yönetim Kurulu Genel kurula bilgi verildi. Yapılan müzakerelerden sonra önergenin 8.madde kapsamına dahil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda;

ÖNERGE 

1) Henüz onaylama safhasında olup askıya çıkmamış olan ve 18.03.2016 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediye meclisince oy çokluğu ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revize nazım imar planının 1.3 plan notunda “1038 ada 102 parsele %40 terk şartı sağlanmadıkça hiçbir imar uygulama sı yapılamaz.%40 terkin sağlandığı ve bila bedel kamuya hibe ettiği bu alanda istisnai olarak alanın yaklaşık %17 si sosyal konut olarak düzenlenecek ve sadece bu terkli alandaki işgalcilerin toplulaşarak iskanı sağlanabilecektir. Sosyal konut alanı hiçbir şekilde ticari amaçla ikinci şahıslara satılamaz. Sosyal Konut yapılmaması durumunda bu alan terkin amacı doğrultusunda sosyal ve teknik donatı alanı olarak kullanılacaktır. Bu alanda kamu eliyle uygulama yapılacak olup yapılaşma koşulları TAKS:0.15 Y.ençok:15.50 m.dir." Hükmü getirilmiş olup, iş bu  planın ilgili maddelerine zaten emsalini kullandığımız 102 parsel ile ilgili 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesi ve plan notlarında brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılması maddeleri olması ve  yapacağımız imar uygulamalarında  şimdi ve gelecekteki  imar hakkımızın  korunabilmesi için planlara  itiraz yetkisinin  S.S. ATA 2 Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kuruluna verilmesini, sonuç olarak; nazım ve uygulama imar planlarında kooperatifimiz aleyhine olan hüküm ve kararlara itiraz etmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesini talep etmekteyiz.  

2) Kooperatifimize  2B yasasının 7. maddesine göre iadesi onaylanan takribi 455.bin metrekare 102 nolu parselin talebimize istinaden kooperatifimiz adına   tapu devrinin gerçekleşebilmesi için T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı, Üsküdar Belediyesi ve diğer kamu kuruluşlarıyla protokol yapmaya taahhütname, muvafakatname vermeye, verilecek  taahhütnamenin; "Üsküdar İlçesi eski 185 pafta 1038 ada 102 nolu parselin tamamının kooperatifimize bedelsiz iadesi halinde  imar planımız  gereği kamu hizmetleri için ayrılmış alanları plan ve kanun gereği emsal hesaplarımızın brüt parsel alanından yapılması koşuluyla kayıtsız ve şartsız   ve  bedelsiz  olarak  terk  edeceğimizi   kabul ve taahhüt ederiz...." şeklinde olmasına;

3) İade  sürecimiz ile  ilgili olarak İstanbul Defterdarlığınca  tarafımıza  gönderilen   son 28/03/2016 tarih 82683355-300-(34260104666)-Otomatik-40410 sayılı yazısında “6292 sayılı kanunun 7.maddesi  kapsamında iade işlemlerinin yapılabilmesi için açılan davaların sonuçlanması beklenilmektedir” denilmektedir. Bu son cevap ve iade sürecimizin 31 Mayıs 2016 tarihinde kadar iade işlemlerinin tamamlanmaması ve devamında imar planlarına yapacağımız itirazların sonuçsuz kalması ve kooperatifimize iadesi gereken 102 parsel ve iskan-ruhsat işlemlerimizle ilgili olarak kooperatifimiz ortaklarımız haklarını korumak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri İstanbul İdare Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil olmak üzere İstanbul Defterdarlığı Üsküdar Belediye Başkanlığı vb gibi tüm kamu kuruluşlarına dava açma yetkisi,

Yapılan Görüşmeler sonucunda önergeler oylamaya sunuldu ve oylama sonucu; 

1.önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2.önerge oy birliği ile reddedilmiştir.

3.önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 9. Mad. Yönetim Kurulu tarafından verilen 01/05/2016- 30/04/2017 tarihlerini kapsayan tahmini bütçe önergesi genel kurula okundu. Bir grup üyemizin önerdiği geçen yılki bütçeye %10’luk düşüş getiren bütçe kabul edilmeyerek, yine bir grup  ortağın, geçen yılki aidatların ve bütçenin aynı kalması yönündeki teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen bütçede üye aidatları aşağıdaki tablo şekliyle karar altına alındı.

   Konut Tipi                                                                

  -85 m2                                           81.00.-TL   

  -95 m2 zemin/ bodrum orta+ köşe  81.00.-TL   

  -95 m2 normal kat                          82.00.-TL   

  -110 m zemin/ bodrum orta+ köşe  83.00.-TL

  -110 m2 normal kat orta + köşe      83.00.-TL

    Bahçeliev Tipi

  -120 m2 İkiz   204.00.-TL

  -140 m2 Tek   206.00.-TL  

  -140 m2 İkiz    206.00.-TL


a)Bu bütçe ile oluşan aylık üye aidatları, 01/05/2016’den 30/04/2017 tarihleri arasını kapsayıp aylık olarak ay içinde ödenmesini;

b) Aylık aidatını zamanında ödemeyen ortaklardan; bu bütçe ile belirlenen aidatlara, aylık %5 tutarında gecikme cezası hesaplanarak alınmasını; geçmiş dönem borçları ise, dönemindeki Genel Kurulda belirlenen gecikme cezası oranlarının uygulanarak hesap yapılıp gecikme cezalarının alınmasına devam edilmesini;

c) Bütçede fasıllar arası aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi, 

d)Üsküdar Belediyesince tahakkuk ettirilen Emlak Vergisi bedelleri aidatın dışında olup, üyelerden kooperatifimizce tahsil edilerek, Belediyenin nam-ı hesabına yatırılmasına,

e) Konutlarını işyeri olarak kullanan veya kullandıran ortaklarımızdan konutlarını konut olarak kullanıma dönüştürünceye kadar iki misli aidat alınmasını;

Gündemin 10. Mad.  Yönetim ve Denetim Kurullarının huzur haklarının aynı kalması önergesi oylandı.  Oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11.Maddesi:   Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi Maddesi görüşmeye açıldı. Bu maddede divana seçim sistemi konusunda 1.önerge sunuldu. Bu önergeye göre;

1) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun kendi içinde uyum halinde çalışabilecek isimlerden oluşması açısından BLOK LİSTE yöntemi ile seçilmesini; seçilen Yönetim ve Denetim Kurullarının görev süresinin iki yıl olmasını; gizli oy açık tasnif usulüyle yapılacak seçimlerde Divanca görevliler tespitine, yine divanca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılması konusunda  genel kurula açıklama yapıldı. Divan başkanlığınca seçimin blok liste mi, yoksa çarşaf liste mi şeklinde yapılacağı hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu 1 (bir) red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçimin blok liste halinde yapılmasına karar verildi.  

Yapılan gizli oylama sonuçlandı ve sandıklar tüm grupların huzurunda açıldı. Zarflar sayıldı. 1.liste 372  oy, 2.liste 56 oy, Üçüncü liste 342 oy, dördüncü liste 94 oy aldı. Geçersiz oy 16 olmak üzere toplam 880 oy kullanıldı. Kullanılan oyların neticesinde 1.liste 372 oy alarak oy çokluğuyla 2 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.  

Yönetim Kurulu Asil

Ortaklık No

 

Yönetim Kurulu Yedek

Ortaklık     No

Ahmet GÜLAYDIN

736

 

Hakan DEMİREL

3352

Ali ERDOĞAN

D503

 

Ali YILMAZ

78

FatmaHalide ALTINSABAN

3245

 

Hasan Hüseyin TOPÇU 

1966

Ahmet ÇİFCİBAŞI

1690

 

BayramTurgut GÜMÜŞKAYA

721

Atilla KADIOĞLU

D285

 

Zekiye HOCA

1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetim Kurulu Asil

Ortaklık

 

Denetim Kurulu Yedek

Ortaklık

 

No

 

 

No

 Zahir YAKIŞIR

 D363

 

 Aydın AYKANAT

D685

 Levent AŞKIN   

 2999

 

 Ayhan SİVRİ

 

 Gürkan BAŞ      

 2967

 

 Muhterem KAVALCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 12: Dilek ve temenniler bölümünde; söz alan olmadı.

 Divan Başkanı tarafından şerh koyan olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa FETTAHOĞLU seçim  maddesi için şerh düşmüş ve tutanağa eklenmesini talep etmiştir. Divan heyeti olarak söz konusu  eklerin divana yasal süresi içinde sunulmaması sebebiyle dilekçeler kabul edilmemiştir. Ancak ilgili  şahıs dilekçelerinin tutanak ekinde yer alması konusunda ısrarcı davranmış, divan heyeti tarafından  şerh mahiyetinde kabul edilmemek kaydıyla tutanağa eklenmiştir. (Ek3-4-5) . Toplantı saat:20.00’da  Divan Başkanı tarafından sonlandırıldı.

 

Sayın Ortaklarımız;

Üsküdar Belediyesince tahakkuk ettirilen Emlak Vergi bedeline ilişkin ikinci taksitler KASIM 2016 aylarında Kooperatif Merkezine ödenecektir. Ayrıca Banka aracılığıyla ödemek isteyenler, Deniz Bank Nato Yolu Şubesi 9010 -4444-353 (TR64 0013 4000 0000 0444 4000 05)  hesaba vergi taksitlerinizi ödeyebilirsiniz.

Taahhütlerinizi ve Kooperatife olan borçlarınızı masraf ödemeden Kooperatif veznesine yatırabileceğiniz gibi Kooperatif merkezine gelerek dolduracağınız bir formla MAİL ORDER sistemi ile kredi kartınızdan aylık olarak çekilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Kooperatifimizin 5202127 Nolu Posta çeki Hesabına tüm PTT şubelerinden aidatlarınızı gönderebilirsiniz.

Kredi kartı ödeme talimatı veren üyelerimizin dikkatine! 

Emlak Vergisi taksitleri hesapları ayrı olarak tutulduğundan Denizbank Natoyolu Şubesi 9010-4444-353 nolu hesaba yatırabileceğiniz gibi, kooperatif veznesinden de tahsil edilmektedir. Kredi kartınızdan çekilmeyecektir.

Banka aracılığı ile ödeme için hesap numaralarımız;

DENİZBANK Natoyolu Şubesi

AİDAT ÖDEMELERİ HESABI; 9010-4444-351 nolu hesap ve TR210013400000000444400003 IBAN nolu, EMLAK VERGİ ÖDEME HESABI; 9010-4444-353 nolu hesap veTR640013400000000444400005 IBAN nolu hesaba yatırabileceğiniz gibi kendi bankanızdaki hesabınızdan otomatik ödeme talimatı vererek aidatlarınızı ödeyebilirsiniz. DENİZBANK NATOYOLU Şubesi ile kooperatifimiz arasında imzalanan protokol gereği tüm ülke genelinde Denizbank Şubelerinden yukarıdaki hesaplarımıza göndereceğiniz ödemelerden havale masrafı alınmayacaktır.

Değerli Ortaklarımız;  3 ayı geçen birikmiş borçlara yönelik yasal takip başlatılacaktır. Herhangi bir mağduriyetin doğmaması için, borçlarını kapatmalarını, aksi takdirde noter ve avukatlık masraflarını da ödemek zorunda kalacaklarını hatırlatırız. Geçerli mazereti olan üyelerimizin mağdur olmaması için kooperatif merkezimize yazılı bildirimde bulunmasını önemle rica ederiz.

Değerli Ortaklarımız; Gerçekleşen Genel Kurulumuz dolayısıyla alınan önemli kararların sonuçlarını sunmuş bulunuyoruz. Daha  detaylı bilgi almak için Kooperatifimizin çalışma saatleri içinde, Kooperatif merkezini veya internet üzerinden de www.ata2.org web sitemizi her zaman ziyaret edebileceğinizi ve görüşlerinizi ata2koop@gmail.com mail adresimize iletebileceğinizi hatırlatır, bu Genel Kurulda da verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz güven için teşekkür eder, hepinize sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Saygılarımızla                                                                                                                                           YÖNETİM KURULU ADINA

 


30.11.2016 Okunma Sayısı: 898Yazdır

 

 DİĞER HABERLER

Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
cem çetinkaya
Merhabalar Yıllar önce çıkan bir kanuna göre apartmanlarda pay ölçer takması zorunlu hale getirildi. Fakat Ata2 gibi eski sitelerde apartmanlar bu kanuna uymadı. Ben sabah 7 de evden çıkıp akşam 8.30 da geliyorum. Ayda ödediğim yakıt parası 300 liradan aşağı düşmüyor. Bu konuda firmalarla anlaşıp apartmanlara yol gösterir misiniz ? saygılarımla

recep uysaler
Öncelikle yapacagınız çalışmalarda tüm ekibinize ve sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum.Ben ayçiçeği sokakkta oturan bir kiracıyım..yaklasık on yıldır aynı yerde ikamet ediyorum.Sitemize yakın bir okuldada öğretmen olarak çalışmaktayım..Çıkış kapısı olarak D kapısını kullanıyorum.Kapıdan çıkarken gerek sağa (migros tarafına).gerek düz devam edersenyolların son derece bozuk ve düzensiz olduğunu görüyoruz.Sanırım yol bakımları Üsküdar Belediyesi tarafından yapılıyor.Girişimde bulunarak bir çözüm bulunacagına inanıyorum...Böyle bir siteye bu durum bence yakışmıyor..Şimdiden teşekkür eder kolaylıklar dilerim..Saygılarımla...

Durmuş Uludağ
Yeni web sitesini beğendim.Güncel olmasını diliyorum.Başarılar,kolay gelsin.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler